Image Map

  

جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ

جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ، فرآیندی است که طی آن همه ساله به برترین سازمان‌های ایرانی حائز شرایط که در زمینه ایجاد، ارتقاء و نهادینه‌سازی ارتباطات بازاریابی خود فعالیت‌های اثربخشی را انجام داده‌اند، معرفی شده و طی یک همایش به آن‌ها گواهینامه، تقدیرنامه یا تندیس تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ از طریق همایش اعطاء می‌گردد.

تقویم جایزه

فراخوان متقاضیان شرکت در اولین جایزه ملی تعالی : 1 مهر ماه
ثبت‌نام متقاضیان شرکت در جایزه: 15 مهر ماه
شروع فرآیند ارزیابی : 1 دی ماه