برنامه زمانبندی دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی اعلام شد.