برگزاری کارگاه آموزشی  کاملا کاربردی ” مورد کاوی یک پروژه برند سازی از گام مطالعات بازار تا اجرا” در کنفرانس مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران