ترکیب امتیازات

ترکیب امتیازات

هر یک از اجزای آمیخته ارتباطات بازاریابی به شش ناحیه فرآیندی قابل تقسیم است. امتیازات مربوط به هر یک از اجزای آمیخته ارتباطات بازاریابی در جدول زیر خلاصه شده است.

ردیف نواحی فرآیندی امتیازارزیابی
1 فرآیند هدفگذاری، برنامه ریزی و بودجه بندی 20
2 فرآیند شناخت مخاطب 15
3 فرآیند استراتژی پیام 15
4 فرآیند استراتژی رسانه 15
5 فرآیند اجرا 20
6 فرآیند مدیریت اثربخشی 15
7 مجموع امتیاز هر یک از اجزای آمیخته ارتباطات بازاریابی 100

به این ترتیب به هر یک از نواحی فرایندی شش‌گانه، مقدار 100 امتیاز تعلق می‌گیرد. امتیاز نهایی سازمان (از 1000 امتیاز) بر اساس ترکیب موزون این امتیازها و امتیاز تعلق گرفته به پیش‌نیازهای اساسی به شرح جدول زیر محاسبه می گردد.

 

 

ردیف آیتم‌های ارزیابی امتیازارزیابی
1 پیش نیازهای اساسی 200
2 تبلیغات 200
3 روابط عمومی 200
4 حامی گری و رویدادها 100
5 بازاریابی تعاملی، مستقیم و دیجیتال 100
6 پیشبرد فروش 100
7 نیروی فروش 100
مجموع امتیاز نهایی 1000