تعریف جایزه

مقدمه و ضرورت

 اهمیت روزافزون مشتری و لزوم برقراری ارتباطات مؤثر با بازار باعث شده سازمان‌ها دست به تلاش‌های قابل توجهی درزمینه تبلیغات، روابط عمومی و سایر اجزای آمیخته ارتباطات بازاریابی بزنند. در این خصوص ضرورت وجود الگویی مشترک در کشور برای ارزیابی تعالی چنین فعالیت‌هایی احساس می‌شود که بر آن اساس امکان آگاهی سازمان‌ها از جایگاه بلوغ فرآیندی و هم‌چنین ارزش‌های نهفته در کارآمدی ارتباطات بازاریابی فراهم یابد. این الگوی مشترک چارچوب جامعی از ارزش‌های محوری، معیارها و شاخص‌ها در محورهای مختلف ارتباطات بازاریابی است، که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با ارزیابی مستمر فعالیت‌ها، رویه‌ها، فرآیندها و نتایج حاصل از مدیریت ارتباطات بازاریابی، نقاط قوت و زمینه‌های قابل‌بهبود خود را شناسایی کرده و در جهت ارتقاء آن‌ها، برنامه‌ریزی نمایند. بدین ترتیب سازمان‌هایی که در حرکت به سوی تعالی موفق‌تر از سایر سازمان‌ها عمل کرده‌اند شناسایی شده و علاوه بر تشویق و قدردانی از آن‌ها، می‌توانند الگویی داخلی برای سازمان‌های مشابه باشند.

تعریف

جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ، فرآیندی است که طی آن همه ساله به برترین سازمان‌های ایرانی حائز شرایط که در زمینه ایجاد، ارتقاء و نهادینه‌سازی ارتباطات بازاریابی خود فعالیت‌های اثربخشی را انجام داده‌اند، معرفی شده و طی یک همایش به آن‌ها گواهینامه، تقدیرنامه یا تندیس تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ از طریق همایش