خدمات و هزینه ها

خدمات و تعهدات دبیرخانه نسبت به سازمان‌ها در قبال هزینه ثبت‌نامی عبارتند از:
  • برگزاری سمینار آموزشی در سطوح مدیران عامل و کارشناسان
  • برگزاری کارگاه آموزشی و دوره‌های توجیهی
  • تشریح مدل و راهنمایی در زمینه‌های فرآیند خودارزیابی، پروژه‌های بهبود و تدوین اظهار نامه در محل سازمانهای متقاضی و دبیرخانه جایزه
  • ارزیابی اظهارنامه
  • ارزیابی بازدید از محل
  • انتشار بروشور و توزیع نشریات و کتب مرتبط با موضوع جایزه
  • ارائه گزارش بازخورد
  • برگزاری همایش پایانی و معرفی برگزیدگان
هزینه‌های شرکت در اولین دوره جایزه تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ؛ در سال 1397 در جدول شماره 1 خلاصه شده است.

جدول شماره 1 هزینه ثبت‌نام در جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ – مبالغ به ریال

سازمان‌های متوسط  51 تا 500 نفر

سازمان‌های بزرگ بیش از 500 نفر

هزینه 75/000/000 150/000/000