دامنه شمول

دامنه شمول

طیف وسیعی از سازمان‌هایی که بطور ساختاریافته در حوزه ارتباطات بازاریابی فعالیت می‌کنند مخاطب جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ قرار دارند. با توجه به معیارهای مختلف طبقه بندی سازمان‌ها، متقاضیان شرکت در جایزه تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ می‌توانند در گروه‌های زیر قرار داشته باشند.

بر اساس اندازه (تعداد کارکنان)

 • سازمان‌های کوچک
 • سازمان‌های متوسط
 • سازمان‌های بزرگ

بر اساس نوع سازمان

 • سازمان‌های دولتی
 • سازمان‌های نیمه دولتی
 • سازمان‌های خصوصی

بر اساس نوع فعالیت

 • سازمان‌های تولیدی
 • سازمان‌های بازرگانی
 • سازمان‌های خدماتی

بر اساس هدف فعالیت

 • سازمان‌های تجاری
 • سازمان‌های عمومی
 • سازمان‌های غیرانتفاعی