فایل های ارائه روز اول کنفرانس
دکتر گراد بارکوس

موضوع سخنرانی :تحلیل رفتار رسانه ای شهروندان ایرانی

دکتر هاشم آقازاده

رئیس کنفرانس : بازاریابی و تبلیغات

دکتر نگار سماک نژاد

موضوع سخنرانی : Neuromarketing

دکتر پانته آفرودی

موضوع سخنرانی: CONCEPTUALISING THE INFLUENCE OF GLOBAL CORPORATE LOGO ON CORPORATE IMAGE AND CORPORATE REPUTATION

دکتر طاهر روشندل

موضوع سخنرانی : رسانه های اجتماعی و تحول در عرصه مسئولیت اجتماعی بنگاه ها

 آرش افشین

موضوع سخنرانی : استفاده کارآمد از ابزار دیجیتال در کمپین های تبلیغاتی

فایل های ارائه روز دوم کنفرانس
دکتر عظیم فضلی پور :

موضوع سخنرانی : سیستم های بین الملی جلوگیری از تقلب برند

دکتر علی فرجی راد

موضوع سخنرانی : نقش علم روانشناسی رفتار مصرف کننده در مدیریت الگوی مصرف

دکتر علی اکبر جعفری

موضوع سخنرانی : The utopia and dystopia of advertising in socioeconomically less developed markets: an institutional perspective

دکتر مسعود کیماسی

موضوع سخنرانی : جنگ در 6 اینچ

دکتر ناصر پاشاپور

موضوع سخنرانی : جای خالی استراتژی در بازاریابی و تجارت

دکتر امیر خانلری

موضوع سخنرانی : عصر نوین رسانه های تبلیغاتی

دکتر سید نادر امیری

موضوع سخنرانی : تبلیغات دیجتال خلاق در شبکه های اجتماعی