دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی با حضور بیش از 350 نفر از مدیران و کارشناسان بازاریابی سازمان های دولتی  و خصوصی برگزار شد .