ساختار و ارکان جایزه

ساختار و ارکان جایزه

 

 

 

 

شورای سیاستگزاری

بالاترین نهاد در هدایت جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ؛ شورای سیاستگزاری است. اعضای آن از اساتید دانشگاه، خبرگان صنعت تبلیغات و بر حسب نیاز مشاورین مرتبط یا افراد صاحب نظر خواهند بود. این شورا وظیفه تعیین چشم‌انداز، مأموریت، سیاست‌ها، اهداف و همچنین تعریف خطوط کلی اجرائی شدن جایزه ازجمله تبلیغات و معرفی آن را بر عهده خواهد داشت. همچنین تائید صحت فرآیند ارزیابی، تائید خطوط علمی و اجرائی و سایر خروجی‌های کمیته‌های علمی و داوری و اجرایی بر عهده شورای سیاستگزاری می‌باشد. دبیری جایزه بر عهده یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه عضو شورای سیاستگزاری می‌باشد که توسط رئیس شورا تعیین و معرفی می‌گردد.

کمیته علمی و داوری

این کمیته مرکب از متخصصین، اساتید، مشاوران و صاحب‌نظران حوزه ارتباطات بازاریابی می‌باشد که به دعوت شورای سیاستگزاری و به صورت رسمی به عضویت این کمیته درخواهند آمد. این کمیته وظیفه تعریف خطوط علمی، فرهنگ‌سازی، متدولوژی‌های موردنیاز در اجرای پروژه و تحقیقات کاربردی و تحلیل نتایج حاصل شده از فرآیند ارزیابی همچون نواحی قابل‌بهبود عمومی را بر عهده خواهد داشت. همچنین بررسی و اعلام نتایج نهایی ارزیابی سازمانهای شرکت کننده در فرآینده جایزه را عهده دار است.

کمیته اجرایی

از مهم‌ترین وظایف این کمیته برنامه‌ریزی و هدایت فرآیند ارزیابی و بررسی گزارشات بازخورد می‌باشد. ریاست این کمیته یکی از اعضای شورای سیاستگزاری است که با نظر رئیس شورای سیاستگزاری تعیین و منصوب می‌گردد.

دبیرخانه

با توجه به اینکه جایزه تعالی یک فرآیند دائمی بوده و در طول سال نیاز به هماهنگی‌های گسترده دارد لذا دبیرخانه جایزه، وظیفه کلیه امور مربوط به هماهنگی جلسات کمیته‌ها، شورای سیاستگذاری، ثبت و ضبط مذاکرات، اعلام و پیگیری نتایج جلسات، هماهنگی با ارزیابان، هماهنگی حضور ارزیابان جهت ارزیابی و عملیات اداری مرتبط را بر عهده دارد. دبیرخانه مرکب از حداقل یک کارشناس متخصص و یک نفر منشی بوده و زیر نظر مدیر جایزه (رئیس شورای سیاستگزاری)، هدایت می‌گردد.

ارزیابان

ارزیابان متخصصین حرفه‌ای ارزیابی جایزه می‌باشند که سوابق اجرایی و دانشی مرتبط با ارتباطات بازاریابی داشته، حداقل دوره آموزشی تربیت ارزیاب و دوره‌های مرتبط با تعالی را طی کرده و دارای سوابق مورد تائید باشند. شرایط و ضوابط انتخاب ارزیابان در کمیته علمی و داوری تعیین و توسط کمیته اجرائی به اجرا گذارده خواهد شد. ارزیابی هر یک از سازمان‌ها توسط یک تیم ارزیاب انجام می‌گیرد که شامل یک سرارزیاب حرفه‌ای و تعدادی ارزیاب با صلاحیت خواهد بود.