سخنرانی استاد محسن میرزایی پیشکسوت صنعت تبلیغات در کنفرانس مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران