سطوح مختلف جایزه

سطوح جایزه

سطوح تعالی، سازمان‌ها را در دستیابی به تعالی متمایز می‌کند و میزان موفقیت آن‌ها را در دستیابی به تعالی، نشان می‌دهد. جایزه ملّی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ، دارای سطوح زیر است:

  1. سطح تندیس: برای سازمان های حائز بیش از 400 امتیاز
  2. سطح تقدیرنامه برای تعالی: برای سازمان های حائز بیش از 200 امتیاز
  3. سطح گواهی تعهد به تعالی: فاقد امتیازبندی