فرآیند ارزیابی

ارزیابی

ارزیابی سازمان‌های متقاضی شرکت در جایزه تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ در یک فرآیند چندمرحله‌ای صورت خواهد گرفت. در گام اول سازمان متقاضی نسبت به تدوین اظهارنامه اقدام می‌کند. در مرحله بعدی، اطلاعات ارزیابی وسیله بازدید از محل سازمان متقاضی توسط ارزیابان تکمیل می‌شود و درنهایت کمیته داوری با بررسی مستندات و پیشنهادها ارزیابی، امتیاز سازمان متقاضی را تعیین می‌کند. تصمیم نهایی در مورد امتیاز و نتیجه حاصل از ارزیابی پس از طی مراحل مربوطه، توسط دبیرخانه جایزه به اطلاع سازمان متقاضی خواهد رسید.

اظهارنامه (اختیاری)

اظهارنامه جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ به‌منظور ایجاد تصویری جامع از سازمان تدوین می‌شود. این گزارش که ارائه آن در اولین دوره جایزه بصورت اختیاری تعیین شده است، به‌صورت مکتوب و رسمی توسط سازمان‌های متقاضی شرکت در جایزه تهیه می‌شود و در آن سازمان متقاضی به بررسی و گزارش وضعیت خود در قبال انتظارات مدل تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ در اختیار دبیرخانه جایزه قرار می‌دهد. این مستند به‌عنوان مبنایی برای یافتن نقاط تمرکز ارزیابی و موارد موردبررسی در بازدید ارزیابان از محل سازمان قرار خواهد گرفت.

محتوای اصلی اظهارنامه، تشریح وضعیت سازمان بر اساس نشانگرها برای هرکدام از اجزای آمیخته ارتباطات بازاریابی است. بااین‌وجود ساختار کلی پیشنهادی برای تدوین اظهارنامه در جدول زیر خلاصه شده است.

8پیوست‌ها و اطلاعات تکمیلی (در صورت وجود و اختیاری)-

ردیف شرح عناوین تعداد صفحات
1 جلد 1
2 فهرست مطالب 1
3 تعریف واژگان و مفاهیم و اختصارها 1
4 معرفی و تاریخچه سازمان 3
5 چارت سازمانی 1
6 تشریح وضعیت سازمان در پیش‌نیازهای اساسی 3
7 تشریح وضعیت سازمان بر اساس نشانگرها برای هرکدام از اجزای آمیخته ارتباطات بازاریابی 15
8 پیوست‌ها و اطلاعات تکمیلی (در صورت وجود و اختیاری)
مجموع 25
بازدید از سازمان

سازمان‌های متقاضی توسط تیم ارزیابان، ارزیابی می‌شود. اظهارنامه ارسالی سازمان‌ها بر اساس نقاط قوت و زمینه‌های قابل‌بهبود ارزیابی شده و سپس تیم ارزیابان، فرآیند بازدید از محل را انجام داده و ابهامات موجود در اظهارنامه را رفع و پاسخ سؤالات خود را از سازمان دریافت می‌کنند. متعاقب آن، با تشکیل جلسه اجماع و قطعیت نظر تیم ارزیابی، امتیاز تیم ارزیابی تعیین و مراتب به دبیرخانه جایزه اعلام می‌شود. کمیته علمی یا داوری تصمیم نهایی را درخصوص سطح بلوغ سازمان متقاضی اتخاذ خواهد کرد. در پایان فرآیند ارزیابی، گزارش بازخورد بر اساس ارزیابی‌های تیم ارزیابی را که شامل نقاط قوت و زمینه‌های قابل‌بهبود است برای متقاضیان ارسال می‌شود.