نواحی فرایندی

نواحی فرآیندی

در مدل تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ، هر یک از اجزای آمیخته ارتباطات بازاریابی به شش ناحیه فرآیندی قابل تقسیم است. این نواحی فرآیندی توالی منطقی از فعالیت‌هایی هستند که در طراحی و بهره‌برداری ارتباطات مورد استفاده قرار می‌گیرند. نواحی فرآیندی در شکل زیر مشخص شده‌اند.