پیش نیاز اساسی

پیش نیاز اساسی

تعالی ارتباطات یکپارچه بازاریابی نیازمند وجود پیش‌نیازهای اساسی و یکپارچه است. در بستر چنین پیش‌نیازهایی هر یک از عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی می‌تواند تعریف و جاری شود. مهم‌ترین پیش‌نیازهای اساسی در مدل جایزه تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ در زیر خلاصه شده است.

  • وجود و جاری شدن استراتژی‌های بازاریابی
  • وجود و جاری شدن استراتژی‌های برندینگ
  • وجود و جاری شدن استراتژی‌های ارتباطات بازاریابی
  • توسعه ساختار سازمانی اختصاصی ارتباطات بازاریابی
  • اختصاص بودجه بندی مشخص و نظام مند به ارتباطات بازاریابی
  • یکپارچه سازی عمودی و افقی آمیخته ارتباطات بازاریابی
  • حاکمیت عناصر هویتی شرکتی و هویت یکپارچه برند
  • لحاظ کردن ذینفعان چندگانه (مشتری، جامعه، کارکنان و سهامداران) در طراحی و اجرای برنامه‌های ارتباطی
  • شفافیت تعریف جایگاه مطلوب برند در ذهن مخاطبان