کارگاه آموزشی توسعه شعار سازمان؛ بررسی و اجرای یک پروژه واقعی ( مطالعه موردی) در کنفرانس مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی کاملا کاربردی و منطبق با نیاز مدیران بازاریابی و تبلیغات می باشد .